Rukohvati

* Kod narudžbi rukohvata KCK 190 i KPK 190
minimalna visina vrata mora biti 2050mm
* Rukohvati KCK 190 i KPK 190 su dostupni sa LED diodama
LDM FI18mm. ( 6 LED dioda ugrađene su u rukohvat).
U tom slučaju na kraju šifre rukohvata dodajte slovo
D (npr. KPKD 115)
* U rukohvate KCK 115, 160, 190, KPK 115, 160 i 190
moguća je ugradnja čitača otiska prsta – AFS. U tom
slučaju na kraju šifre rukohvata
dodajete slovo F (npr. KPKF 115)

Rukohvati

* Kod narudžbi rukohvata KCK 190 i KPK 190 minimalna visina vrata mora biti 2050mm
* Rukohvati KCK 190 i KPK 190 su dostupni sa LED diodama LDM FI18mm. ( 6 LED dioda ugrađene su u rukohvat). U tom slučaju na kraju šifre rukohvata dodajte slovo D (npr. KPKD 115)
* U rukohvate KCK 115, 160, 190, KPK 115, 160 i 190 moguća je ugradnja čitača otiska prsta – AFS. U tom slučaju na kraju šifre rukohvata dodajete slovo F (npr. KPKF 115)